Mang Đến Sự Tốt Lành

Kỹ thuật trồng cây ăn trái

Vườn cây mơ ước

  • Đất trồng và nước tưới đạt tiêu chuẩn phát triển nông sản hữu cơ.
  • Nông sản được chăm sóc theo phương pháp truyền thống kết hợp với sinh học.
  • Nông sản được trồng trong nhà kính để hạn chế nguy cơ sâu bệnh.
  • Nông sản ngoài đồng được trồng xen canh để phát huy tính khắc chế sâu bệnh lẫn nhau.
Quy trình quản lý

Sâu – Bệnh hại

Trên cây
Sầu Riêng