Mang Đến Sự Tốt Lành

Bộ sản phẩm Phân bón

Nghiên cứu & Thực nghiệm

  • Để có được một công thức chuẩn, phù hợp và một thành phẩm giúp diệt nấm bệnh, dịch hại trên cây cần một khoảng thời gian ít nhất 2 năm (6 vụ mùa), thậm chí có sản phẩm cần đến 5 năm để thực nghiệm.
  • Nguyên tắc là nhằm bảo vệ mùa màng hữu hiệu, diệt trúng đích các loại sâu bệnh, dịch hại nhưng không gây ảnh hưởng đến các loài sinh vật có lợi khác.